望江南西方好

望江南(西方好

作者:净圆 朝代:宋代

作者介绍

望江南(西方好原文

西方好,随念即超群。

一点灵光随落日,万端尘事付浮云。

人世自纷纷。

凝望处,决定去栖神。

金地经行光里步,玉楼宴坐定中身。

方好任天真。

望江南(西方好拼音解读

xī fāng hǎo ,suí niàn jí chāo qún 。

yī diǎn líng guāng suí luò rì ,wàn duān chén shì fù fú yún 。

rén shì zì fēn fēn 。

níng wàng chù ,jué dìng qù qī shén 。

jīn dì jīng háng guāng lǐ bù ,yù lóu yàn zuò dìng zhōng shēn 。

fāng hǎo rèn tiān zhēn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。