东莞为著姓奕代皆隽哲

东莞为著姓,奕代皆隽哲。

出自唐朝皮日休的《二游诗。徐诗》

作者介绍

原文赏析:

东莞为著姓,奕代皆隽哲。

强学取科第,名声尽孤揭。

自为方州来,清操称凛冽。

唯写坟籍多,必云清俸绝。

宣毫利若风,剡纸光与月。

札吏指欲胼,万通排未阕。

楼船若夏屋,欲载如垤eJ.转徙入吴都,纵横碍门闑. 缥囊轻似雾,缃帙殷于血。

以此为基构,将斯用贻厥。

重于通侯印,贵却全师节。

我爱参卿道,承家能介洁。

潮田五万步,草屋十馀楶.微宦不能去,归来坐如刖。

保兹万卷书,守慎如羁绁。

念我曾苦心,相逢无间别。

引之看秘宝,任得穷披阅。

轴闲翠钿剥,签古红牙折。

帙解带芸香,卷开和桂屑。

枕兼石锋刃,榻共松疮疖。

一卧寂无喧,数编看尽彻。

或携归廨宇,或把穿林樾。

挈过太湖风,抱宿支硎雪。

如斯未星纪,悉得分毫末。

翦除幽僻薮,涤荡玄微窟。

学海正狂波,予头向中bK. 圣人患不学,垂诫尤为切。

苟昧古与今,何殊喑共fw. 昔之慕经史,有以佣笔札。

何况遇斯文,借之不曾辍。

吾衣任縠纑,吾食某糠核。

其道苟可光,斯文那自伐。

何竹青堪杀,何蒲重好截。

如能盈兼两,便足酬饥渴。

有此竞苟荣,闻之兼可哕。

东皋耨烟雨,南岭提薇蕨。

何以谢徐君,公车不闻设。

拼音解读

dōng wǎn wéi zhe xìng ,yì dài jiē jun4 zhé 。

qiáng xué qǔ kē dì ,míng shēng jìn gū jiē 。

zì wéi fāng zhōu lái ,qīng cāo chēng lǐn liè 。

wéi xiě fén jí duō ,bì yún qīng fèng jué 。

xuān háo lì ruò fēng ,yǎn zhǐ guāng yǔ yuè 。

zhá lì zhǐ yù pián ,wàn tōng pái wèi què 。

lóu chuán ruò xià wū ,yù zǎi rú dié eJ.zhuǎn xǐ rù wú dōu ,zòng héng ài mén niè . piāo náng qīng sì wù ,xiāng zhì yīn yú xuè 。

yǐ cǐ wéi jī gòu ,jiāng sī yòng yí jué 。

zhòng yú tōng hóu yìn ,guì què quán shī jiē 。

wǒ ài cān qīng dào ,chéng jiā néng jiè jié 。

cháo tián wǔ wàn bù ,cǎo wū shí yú jié .wēi huàn bú néng qù ,guī lái zuò rú yuè 。

bǎo zī wàn juàn shū ,shǒu shèn rú jī xiè 。

niàn wǒ céng kǔ xīn ,xiàng féng wú jiān bié 。

yǐn zhī kàn mì bǎo ,rèn dé qióng pī yuè 。

zhóu xián cuì diàn bāo ,qiān gǔ hóng yá shé 。

zhì jiě dài yún xiāng ,juàn kāi hé guì xiè 。

zhěn jiān shí fēng rèn ,tà gòng sōng chuāng jiē 。

yī wò jì wú xuān ,shù biān kàn jìn chè 。

huò xié guī xiè yǔ ,huò bǎ chuān lín yuè 。

qiè guò tài hú fēng ,bào xiǔ zhī xíng xuě 。

rú sī wèi xīng jì ,xī dé fèn háo mò 。

jiǎn chú yōu pì sǒu ,dí dàng xuán wēi kū 。

xué hǎi zhèng kuáng bō ,yǔ tóu xiàng zhōng bK. shèng rén huàn bú xué ,chuí jiè yóu wéi qiē 。

gǒu mèi gǔ yǔ jīn ,hé shū yīn gòng fw. xī zhī mù jīng shǐ ,yǒu yǐ yòng bǐ zhá 。

hé kuàng yù sī wén ,jiè zhī bú céng chuò 。

wú yī rèn hú lú ,wú shí mǒu kāng hé 。

qí dào gǒu kě guāng ,sī wén nà zì fá 。

hé zhú qīng kān shā ,hé pú zhòng hǎo jié 。

rú néng yíng jiān liǎng ,biàn zú chóu jī kě 。

yǒu cǐ jìng gǒu róng ,wén zhī jiān kě yue 。

dōng gāo nòu yān yǔ ,nán lǐng tí wēi jué 。

hé yǐ xiè xú jun1 ,gōng chē bú wén shè 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
皮日休 皮日休,字袭美,一字逸少,生于公元834至839年间,卒于公元902年以后。尝居鹿门山,自号鹿门子,又号间气布衣、醉吟先生。晚唐文学家、散文家,与陆龟蒙齐名,世称"皮陆"。今湖北天门人(《北梦琐言》),汉族。咸通八年(867)进士及第,在唐时历任苏州军事判官(《吴越备史》)、著作佐郎、太常博士、毗陵副使。后参加黄巢起义,或言“陷巢贼中”(《唐才子传》),…详情