日作及身祸以为长世谋

日作及身祸,以为长世谋

出自唐朝元结的《闵荒诗》

作者介绍

原文赏析:

炀皇嗣君位,隋德滋昏幽。

日作及身祸,以为长世谋。

居常耻前王,不思天子游。

意欲出明堂,便登浮海舟。

令行山川改,功与玄造侔。

河淮可支合,峰gH生回沟。

封陨下泽中,作山防逸流。

船舲状龙鹢,若负宫阙浮。

荒娱未央极,始到沧海头。

忽见海门山,思作望海楼。

不知新都城,已为征战丘。

当时有遗歌,歌曲太冤愁。

四海非天狱,何为非天囚。

天囚正凶忍,为我万姓雠。

人将引天钐,人将持天锼。

所欲充其心,相与绝悲忧。

自得隋人歌,每为隋君羞。

欲歌当阳春,似觉天下秋。

更歌曲未终,如有怨气浮。

奈何昏王心,不觉此怨尤。

遂令一夫唱,四海欣提矛。

吾闻古贤君,其道常静柔。

慈惠恐不足,端和忘所求。

嗟嗟有隋氏,惛惛谁与俦。

拼音解读

yáng huáng sì jun1 wèi ,suí dé zī hūn yōu 。

rì zuò jí shēn huò ,yǐ wéi zhǎng shì móu 。

jū cháng chǐ qián wáng ,bú sī tiān zǐ yóu 。

yì yù chū míng táng ,biàn dēng fú hǎi zhōu 。

lìng háng shān chuān gǎi ,gōng yǔ xuán zào móu 。

hé huái kě zhī hé ,fēng gHshēng huí gōu 。

fēng yǔn xià zé zhōng ,zuò shān fáng yì liú 。

chuán líng zhuàng lóng yì ,ruò fù gōng què fú 。

huāng yú wèi yāng jí ,shǐ dào cāng hǎi tóu 。

hū jiàn hǎi mén shān ,sī zuò wàng hǎi lóu 。

bú zhī xīn dōu chéng ,yǐ wéi zhēng zhàn qiū 。

dāng shí yǒu yí gē ,gē qǔ tài yuān chóu 。

sì hǎi fēi tiān yù ,hé wéi fēi tiān qiú 。

tiān qiú zhèng xiōng rěn ,wéi wǒ wàn xìng chóu 。

rén jiāng yǐn tiān shān ,rén jiāng chí tiān sōu 。

suǒ yù chōng qí xīn ,xiàng yǔ jué bēi yōu 。

zì dé suí rén gē ,měi wéi suí jun1 xiū 。

yù gē dāng yáng chūn ,sì jiào tiān xià qiū 。

gèng gē qǔ wèi zhōng ,rú yǒu yuàn qì fú 。

nài hé hūn wáng xīn ,bú jiào cǐ yuàn yóu 。

suí lìng yī fū chàng ,sì hǎi xīn tí máo 。

wú wén gǔ xián jun1 ,qí dào cháng jìng róu 。

cí huì kǒng bú zú ,duān hé wàng suǒ qiú 。

jiē jiē yǒu suí shì ,hūn hūn shuí yǔ chóu 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
元结 元结(719-772)字次山,号漫郎、聱叟,河南人,天宝进士。安史之乱后,以右金吾兵曹参军摄监察御史,充山南西道节度参谋;平乱有功。后任道州刺史,官至容管经略使。有《元次山集》。…详情