重叠岩峦趣遥来窗户间

 

重叠岩峦趣,遥来窗户间

出自唐朝欧阳玭的《幽轩》

作者介绍

原文赏析:
幽轩斜映山,空涧复潺潺。

 

 重叠岩峦趣,遥来窗户间。

 桃花飘岫幌,燕子语松关。

 衣桁侵池翠,阶痕露藓斑。

 临风清瑟奏,对客白云闲。

 眷恋青春色,含毫俯碧湾。

 

拼音解读
yōu xuān xié yìng shān ,kōng jiàn fù chán chán 。

 

 zhòng dié yán luán qù ,yáo lái chuāng hù jiān 。

 táo huā piāo xiù huǎng ,yàn zǐ yǔ sōng guān 。

 yī héng qīn chí cuì ,jiē hén lù xiǎn bān 。

 lín fēng qīng sè zòu ,duì kè bái yún xián 。

 juàn liàn qīng chūn sè ,hán háo fǔ bì wān 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

…详情